Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi ei Gabinet

13 December 2018, 19:19 | Updated: 13 December 2018, 19:24

Welsh Government Cabinet 2018

"Fel llywodraeth byddwn yn parhau i godi llais ar ran Cymru"

Dywedodd y Prif Weinidog:
 
"Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael fy mhenodi'n Brif Weinidog Cymru. Rhaid i bob arweinydd gael tîm cryf o'i amgylch, ac mae'n bleser cael cyflwyno fy Nghabinet newydd. Dyma dîm â chymysgedd cadarn o brofiad, dawn ac ymroddiad.
 
“Brexit yw ein her fwyaf. Yn y sefyllfa ryfeddol ac anffodus sydd wedi’i chreu gan Lywodraeth y DU, mae’n hanfodol ein bod yn paratoi ar gyfer pob canlyniad posib. Rydw i wedi cadw Gweinidogion mewn swyddi lle mae eu profiad o baratoi ar gyfer Brexit yn allweddol, ac wedi creu swydd newydd hefyd sy’n adlewyrchu’r pwyslais rwy’n ei roi ar gysylltiadau rhyngwladol a masnach.
 
"Fel llywodraeth byddwn yn parhau i godi llais ar ran Cymru, i frwydro dros fuddiannau’n gwlad ac i sicrhau bod y llywodraeth yn Llundain yn deall yn gwbl glir  beth sy'n bwysig i bobl Cymru."
 
Y Cabinet a'r Dirprwy Gweinidogion
 
Vaughan Gething
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 
Julie Morgan
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 
Eluned Morgan
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
 
Dafydd Elis-Thomas
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 
Ken Skates
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 
Lee Waters
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 
Julie James
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
 
Hannah Blythyn
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
 
Rebecca Evans
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
 
Kirsty Williams
Y Gweinidog Addysg
 
Lesley Griffiths
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
 
Jeremy Miles
Y Darpar Gwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit
 
Jane Hutt
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip