Amnest Cyllyll yn Cychwyn

17 July 2017, 09:20

knives

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn galw ar bobl ar draws yr ardal i ildio’u harfau gyda’r nod o addysgu pobl am beryglon cyllyll a chanolbwyntio ar gadw’r gymuned yn ddiogel dros y cyfnod yn arwain at yr haf.

Mae’r amnest cyllyll yn para wythnos o heddiw tan dydd Sul. Gall pobl fynd â chyllyll y maent eisiau cael gwared arnynt i nifer o orsafoedd ar draws yr ardal.

Meddai Arolygydd Julie Sheard o Adran Diogelwch Cymunedol Gogledd Cymru:, “Byddwn yn canolbwyntio ar bobl sy’n cario ac yn defnyddio cyllyll fel mater o anrhefn gan daclo cyflenwad a mynediad at arfau; codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ganlyniadau cario cyllyll a rhoi cyfleoedd iddynt ildio unrhyw arfau.”

Yn ychwanegol, bydd Swyddogion Cymunedol Ysgolion Gogledd Cymru yn rhoi gwersi mewn ysgolion er mwyn codi ymwybyddiaeth o beryglon a chanlyniadau cario cyllyll.

Mae biniau lle gall pobl adael eu cyllyll wedi eu lleoli yng ngorsafoedd heddlu Wrecsam, yr Wyddgrug, Y Rhyl, Llandudno, Bae Colwyn, Caernarfon, Caergybi a Bangor. Gall aelodau o’r cyhoedd waredu eu harfau heb gael eu cyhuddo o unrhyw drosedd.

Meddai Arolygydd Sheard, “Byddwn  yn ymdrin yn gadarn ag unrhyw un sy’n cael eu dal gyda chyllell neu eitem â llafn yn eu meddiant ar y stryd ac rwy’n erfyn ar bobl i gymryd y cyfle hwn i gael gwared ar arfau anghyfreithlon.  Gofalwch eich bod lapio cardbord neu rywbeth tebyg o amgylch llafnau miniog cyn mynd â nhw i un o’r gorsafoedd heddlu.

Canlyniadau Amnest Cyllyll y Gorffennol:

  • Yn ystod amnest cyllyll deufis ar Ynys Môn yn Chwefror 2009 cafodd 210 o gyllyll eu hildio.
  • Yn 2006 fe gymerodd Heddlu Gogledd Cymru ran yn yr amnest cyllyll cenedlaethol cyntaf a gafodd ei lansio gan y Swyddfa Gartref. Cafodd dros 1,700 o gyllyll eu hildio ar draws ardal yr Heddlu.

Y Gyfraith:

  • Mae’n anghyfreithlon i unrhyw siop werthu cyllyll o unrhyw fath (gan gynnwys cytleri a chyllyll cegin) i unrhyw un dan 18 oed
  • Mae’n drosedd cario cyllell yn gyhoeddus heb reswm da – er enghraifft os ydych yn gweithio fel cogydd
  • Y gosb fwyaf i oedolyn sy’n cario cyllell yw pedair blynedd o garchar a dirwy o £5000
  • Mae’n anghyfreithlon cario, prynu neu werthu unrhyw fath o gyllell sydd wedi’i gwahardd gan y llywodraeth (mae’r rhestr o gyllyll gwaharddedig isod)
  • Nid yw cyllyll gyda llafnau sy’n plygu, er enghraifft Cyllyll Byddin y Swistir, yn anghyfreithlon cyn belled nad yw’r llafn ddim hirach na thair modfedd (7.62cm)
  • Os defnyddir unrhyw gyllell mewn ffordd fygythiol ( hyd yn oed cyllell gyfreithlon fel Cyllell Byddin y Swistir), caiff ei hystyried yn ‘arf bygythiol’ dan y gyfraith
  • Gall yr heddlu ystyried bod unrhyw declyn miniog - hyd yn oed sgriwdreifer - yn arf bygythiol anghyfreithlon os nad oes  gennych reswm da dros gario un.
Matt Terry - Subeme La Radio

We Translated 'Súbeme La Radio' Into English & Discovered It's Actually Quite Heartbreaking

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!